Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
 ร้อยละของข้าราชการที่สมรส จำแนกตามสถานภาพการทำงานของคู่สมรส และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
September 1, 2017  
xls
 ร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามอายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย รายได้ของคู่สมรส และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
September 1, 2017  
xls
 จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน รายภาคและเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
September 4, 2017  
xls
 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
September 4, 2017  
xls
จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 13 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี  2558...
June 15, 2016  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวมาตรา 13 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย  จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ณ ธันวาคม 2558...
June 15, 2016  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558...
June 8, 2016  
ข้อมูลจำนวนคนงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการการทำงานต่างประเทศ...
June 8, 2016  
xlsx
ข้อมูลคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ เพศ และวิธีการเดินทางไปทำงาน  ทั่วราชอาณาจักร  ปี  2558...
June 8, 2016