สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ชุดข้อมูลรายงานแสดงความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ (629 )

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 'งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx