สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ชุดข้อมูลรายงานจัดอันดับร้อยละข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ (947 )

แหล่งข้อมูล : * จัดอันดับตาม % ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx
ชุดข้อมูลรายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ (697 )

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ = Result 1...

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx
ชุดข้อมูลรายงานการจัดอันดับของความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ (1,035 )

ที่มา: สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : % Universal Coverage Scheme รายจังหวัด/เขต = (UC...

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx
ชุดข้อมูลรายงานแสดงความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ (627 )

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 'งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx