สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ชุดข้อมูลรายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ (697 )

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ = Result 1...

Last update dataset : October 31, 2021
สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
url xlsx