การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
5 datasets
Order by
imgCategory

การเมืองและการปกครอง

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550 (2,847 )

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2550

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557 (1,643 )

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี พ.ศ. 2557

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559 (1,217 )

ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2559

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2548 (2,222 )

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2548

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550 (799 )

ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv