การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
imgCategory

การเมืองและการปกครอง

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 (2,265 )

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 -จำนวนประชากร -จำนวนบ้าน -จำนวนการตาย -จำนวนการย้ายเข้า -จำนวนการย้ายออก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (3,189 )

สถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 (เดือน มกราคม - เดือน ธันวคม 2566) พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565 (1,632 )

แผนปฏิบัติราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

Last update dataset : February 24, 2022
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค
url
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (2,547 )

ฐานข้อมูลฤตภาค เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และอื่นๆ...

Last update dataset : February 24, 2022
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษา การเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url