คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์ (3,690 )

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง คมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
shp url jpeg