คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
6 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2564 (2,053 )

ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

Last update dataset : March 15, 2022
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2564 (4,890 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

Last update dataset : March 15, 2022
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2563 (7,718 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2563 (1,875 )

ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2562 (4,284 )

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2562 (1,267 )

ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv