คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
3 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2564 (4,893 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

Last update dataset : March 15, 2022
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2563 (7,719 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2562 (4,287 )

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv