คมนาคมและโลจิสติกส์ - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,654 )

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (Shapefile)

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,547 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf