กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
26 datasets
Order by
imgCategory

กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม

จำนวนคดี (863 )

การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต กำหนดให้สามารถระงับคดีได้ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560...

Last update dataset : July 12, 2024
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
rdf csv api xls
จำนวนเงินค่าปรับ (531 )

มาตรา 136 ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี (ค่าปรับ) ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) ในการกำหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1)...

Last update dataset : July 12, 2024
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
rdf csv api xls
สถิติการร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ (1,028 )

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ

Last update dataset : March 26, 2024
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สังคมและสวัสดิการ
pdf csv xls
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ (1,607 )

จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ

Last update dataset : March 26, 2024
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สังคมและสวัสดิการ
pdf csv xls
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน) (604 )

สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)

Last update dataset : July 12, 2023
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (659 )

สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)

Last update dataset : July 12, 2023
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน) (342 )

สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)

Last update dataset : July 12, 2023
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี (577 )

สถิติจำนวนคดี จำแนกตามประเภทคดี

Last update dataset : July 12, 2023
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามประเภทคดี (309 )

สถิติเงินค่าปรับ จำแนกตามประเภทคดี

Last update dataset : July 12, 2023
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามสินค้า (รายเดือน) (271 )

สถิติจำนวนคดี จำแนกตามสินค้า (รายเดือน)

Last update dataset : July 12, 2023
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xls api rdf
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2546 - 2559 กรมคุมประพฤติ (1,704 )

ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559 (983 )

ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน (851 )

ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน - ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน และ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก Dataset on ASEAN Member' Legislation and ASEAN Legal Instruments Database

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
xls rdf json
ข้อมูลรายงานผลการฟื้นฟูฯ ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2546 - 2559 (457 )

ข้อมูลรายงานผลการฟื้นฟูฯ ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2546 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีควบคุมและสอดส่องของสํานักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ 2546 - 2559 (755 )

ข้อมูลสถิติคดีควบคุมและสอดส่องของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำแนกตามภาระกิจ ปีงบประมาณ 2546 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ปีงบประมาณ 2546 - 2559 (437 )

ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ   ปีงบประมาณ 2546 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559 (477 )

ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกตามฐานความผิดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559 (510 )

สถิติคดีตรวจพิสูจน์ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ข้อมูลรายงานผลการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป (สอดส่อง) ของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2559 (679 )

ข้อมูลรายงานผลการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป (สอดส่อง) ของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559 (576 )

ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกช่วงอายุของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ   ปีงบประมาณ 2550 - 2559

Last update dataset : October 31, 2021
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv pdf xls