งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ - Groups - Open Government Data of Thailand
94 datasets
Order by

Groups

Tags

Formats

Organizations

imgCategory

งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (4,451 )

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Last update dataset : July 20, 2023
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
xlsx csv api
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 -2565 (2,806 )

เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

Last update dataset : April 25, 2022
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv xlsx pdf url
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2,227 )

ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv xlsx doc
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนธันวาคม 2557 (853 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนธันวาคม 2557

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร (1,711 )

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv docx
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร (1,030 )

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv docx
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร (861 )

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv docx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 (1,617 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 (685 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2662 (1,825 )

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2662

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations) (990 )

เป็นการแสดงผลการดําเนินงานของภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการครัง(ระบบ สศค.) หรือ Government Finance Statistics(GFS) มาตรฐานปีค.ศ. 2001 ประกอบด้วยรายได้...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv pdf
ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล (1,262 )

ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดเป็นการแสดงฐานะการคลังของรัฐบาลเพื่อ ใช้ในการติดตามฐานะเงินสดของรัฐบาลที่มีการรับและจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีเงินคงคลัง รวมทั้งใช้ในการบริหารเงินสด...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
ค่าใช้จ่าย (Expense) (1,655 )

รายจ่าย (Expenditure) หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปเพื่อ การใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv pdf
ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563 (1,418 )

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541...

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv pdf
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560 (677 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครึ่งเดือนหน้า) (918 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ครึ่งเดือนหน้า)

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv xlsx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2561 (ครึ่งเดือนหน้า) (585 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2561 (ครึ่งเดือนหน้า)

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv xlsx
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558 (551 )

รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยวิธี ตกลงราคา

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
xlsx csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (433 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2558

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2558 (449 )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2558

Last update dataset : October 31, 2021
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
csv