Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนเมษายน 2559 (ครึ่งเดือนแรก)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนมิถุนายน 2560 (ครึ่งเดือนแรก)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนพฤษภาคม 2560 (ครึ่งเดือนแรก)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ครึ่งเดือนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนมีนาคม 2561 (ครึ่งเดือนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยวิธี ตกลงราคา
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 โดยวิธี ตกลงราคา
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 โดยวิธี ตกลงราคา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนสิงหาคม 2559 (ครึ่งเดือนแรก)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนสิงหาคม 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนเมษายน 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนมีนาคม 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนมิถุนายน 2559 (ครึ่งเดือนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนมิถุนายน 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนมกราคม 2559 (ครึ่งเดือนแรก)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนมกราคม 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ สรุปเป็นรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv