Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน...
Last update dataset : August 16, 2021  
xlsx
หมายเหตุ : UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS) WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL) SSS สิทธิประกันสังคม SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ OFC...
Last update dataset : August 3, 2021  
xlsx csv
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด สิทธิ UC ที่เสียชีวิตภายใน 30 วันหลังจากรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเร็คตัม (colo-rectum) สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเร็คตัม (colo-rectum) สิทธิ...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วย...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งตับสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ชนิด malignant สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ชนิด malignant สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ชนิด Malignant neoplasms สิทธิ UC ที่ได้รับรังสีรักษาหรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด Malignant...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด สิทธิ UC ที่ได้รับรังสีรักษาทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด สิทธิ UC ที่รับบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 100 คน...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม สิทธิ UC ที่ได้รับรังสีรักษาทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม สิทธิ UC ที่รับบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 100...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม สิทธิ UC ที่ได้รับผ่าตัดเพื่อการรักษา ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม สิทธิ UC 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม สิทธิ UC ที่ได้รับเคมีบำบัดทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม สิทธิ UC ที่รับบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 100 คน...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด Malignant neoplasms สิทธิ UC ที่ได้รับเคมีบำบัดทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด Malignant neoplasms สิทธิ UC...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Cerebral infarction) สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Injection or infusion of thrombolytic agent)...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : June 11, 2021  
xlsx