Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls csv
รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) รายจังหวัด จำแนกตามตำแหน่งปฏิบัติการฉุกเฉิน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) รายจังหวัด จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
จำนวนพาหนะปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)  
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รายงานที่ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ราคากลางยาที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดซื้อจัดหายา (ราคากลางยาสมุนไพร)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls
ราคากลางยาที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดซื้อจัดหายา (ราคากลางยาแผนปัจจุบัน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls
จำนวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) รายจังหวัด จำแนกประเภทปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv