Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx xls csv
ราคากลางยาที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดซื้อจัดหายา (ราคากลางยาสมุนไพร)
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx xls
ราคากลางยาที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดซื้อจัดหายา (ราคากลางยาแผนปัจจุบัน)
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx xls