Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : October 15, 2021  
xlsx pdf
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2564
Last update dataset : October 4, 2021  
pdf url xlsx
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
Last update dataset : October 4, 2021  
pdf url xlsx
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
Last update dataset : October 4, 2021  
url pdf xlsx
ข้อมูลรายงานการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (ข้อมูลบัตรที่ยังมีอายุความคุ้มครอง (บัตร active) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
Last update dataset : September 2, 2021  
xlsx pdf