Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
Last update dataset : July 9, 2021  
docx