Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/...
Last update dataset : May 1, 2022  
xlsx csv api
หมายเหตุ : UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS) WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL) SSS สิทธิประกันสังคม SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ OFC...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx zip
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls csv
รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) รายจังหวัด จำแนกตามตำแหน่งปฏิบัติการฉุกเฉิน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) รายจังหวัด จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
จำนวนพาหนะปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)  
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รายงานที่ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) รายจังหวัด จำแนกประเภทปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv