Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
จำนวนการตายของหญิงขณะตั้งครรภ์ หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์ จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และการคลอด ต่อ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนหญิงตั้งครรภ์ สิทธิ UC ที่มีการชักขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอดเนื่องจากครรภ์เป็นพิษ ต่อจำนวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด สิทธิ UC ที่ได้รับบริการ 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนหญิงตั้งครรภ์ สิทธิ UC ที่แท้ง และ/หรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการแท้ง ต่อ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด สิทธิ UC ที่ได้รับบริการในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วย...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหือในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืดในเด็กสิทธิ UC อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม อายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิ UC รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิ UC อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิ UC อายุ 60 ปีขึ้นไป...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งทะลุสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งทะลุสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วย...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับไส้ติ่งและได้รับการผ่าตัด สิทธิ UC ต่อ ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับไส้ติ่งที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล สิทธิ UC 100 คน ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วย สิทธิ UC...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งทะลุ (Acute appendicitis with generalized peritonitis (perforation/peritonitis/rupture) สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยสิทธิ UC...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยใน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตภายใน 30 วันหลังจากรับไว้รักษา ต่อ จำนวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วย...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ตัวตั้ง :...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx