ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Groups - Open Government Data of Thailand
42 datasets
Order by

Groups

Tags

Formats

Organizations

imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม (2,937 )

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายเดือนของแต่ละตำบลทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จาก shapefile พื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี 2548-2564...

Last update dataset : June 28, 2024
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
csv pdf
รายงาน รู้น้ำ รู้อากาศ รายเดือน (814 )

รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรายเดือน และการคาดการณ์ล่วงหน้าของประเทศไทย

Last update dataset : June 28, 2024
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ(FGDS) กรมทรัพยากรน้ำ (8,194 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ฝ้าย พื้นที่รับน้ำท่วม สถานีตรวจวัดในลำน้ำ

Last update dataset : December 15, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx rar pdf
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (1,725 )

จำนวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย

Last update dataset : September 15, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xlsx pdf
พื้นที่สวนรุกขชาติ (713 )

จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ

Last update dataset : September 15, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf xlsx
พื้นที่สวนพฤษศาสตร์ (557 )

จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์

Last update dataset : September 8, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf xls
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ (308 )

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ

Last update dataset : September 8, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) (542 )

“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า” จึงใช้เป็นตัวแทนของ อส.อส....

Last update dataset : September 8, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (523 )

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสำคัญที่ควรทราบในการยื่นขออนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาต การดําเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังจากได้รับอนุญาต...

Last update dataset : September 8, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
html pdf
ระเบียบ คำสั่ง และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (370 )

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Last update dataset : April 11, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส. อส.) (1,043 )

คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

Last update dataset : April 11, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
ที่มาและความสำคัญของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) (938 )

อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม...

Last update dataset : April 8, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) (227 )

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)

Last update dataset : April 8, 2022
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (475 )

การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
ต้นไม้ทรงปลูก ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (696 )

ต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จังหวัดนครสวรรค์ (937 )

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ทบทวน เมษายน 2564 แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ทบทวน เมษายน 2564

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
Data Catalog ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาครัฐ (1,232 )

เอกสารประกอบการจัดทำ Open Data กรมทรัพยากรน้ำบาดาล data dictionary บ่อน้ำบาดาลภาครัฐที่เปิดเผยได้ และ meta data

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf
ปริมาณการเก็บมูลฝอยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต (1,292 )

ชั้นข้อมูลปริมาณการเก็บมูลฝอยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง(น้ำมัน-ก๊าซ) ในเขตกรุงเทพมหานคร (1,280 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง(น้ำมัน-ก๊าซ) ในเขตกรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
shp xml json pdf
ที่ตั้งโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (822 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last update dataset : October 31, 2021
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
shp xml json pdf