การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

อัตราส่วนของผู้เรียน จำแนกตามระดับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน (2,052 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส (2,338 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv