การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 - 3 (481 )

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Last update dataset : July 6, 2022
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 (375 )

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
csv