การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
66 datasets
Order by

Groups

Tags

Formats

Organizations

imgCategory

การศึกษา

ห้องเรียน (1,182 )

เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด

Last update dataset : June 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน (2,913 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน

Last update dataset : June 12, 2024
การศึกษา
xlsx
อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน (3,276 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนของผู้เรียน จำแนกตามระดับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน (2,045 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
นักเรียนพิการ (2,022 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส (2,326 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน (891 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (3,313 )

จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง

Last update dataset : September 12, 2023
การศึกษา
xlsx csv
รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ (525 )

รายชื่อสถานศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ ประจำปี 2565

Last update dataset : June 28, 2023
การศึกษา
xlsx csv json
ความต้องการบุคลากรในเขต EEC (800 )

เป็นข้อมูลความต้องการบุคลากรในเขต EEC ปี 2562-2566 ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับกำลังการผลิตปี 2560-2562 ใน จ.ฉะเชิงเทรา

Last update dataset : June 4, 2023
การศึกษา
xlsx
กลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (562 )

เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามสังกัด

Last update dataset : June 4, 2023
การศึกษา
xlsx
ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (630 )

เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Last update dataset : June 4, 2023
การศึกษา
xlsx
จำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น (538 )

เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น

Last update dataset : June 4, 2023
การศึกษา
xlsx
ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (1,221 )

ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2564/1 (2,261 )

จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2564/1 (569 )

จำนวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 (637 )

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xlsx
นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ปีการศึกษา 2564/1 (584 )

นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (นักเรียนติด G) ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xlsx
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 (704 )

จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xlsx
แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อการติดตามข่าวของคนแต่ละช่วงวัย รอบแรกปี 2562 (5,407 )

วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา สถิติทางการ
xlsx docx