การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
9 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561 (1,705 )

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xls zip
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1 (915 )

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
api xls
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (637 )

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xls
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1,281 )

จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา สถิติทางการ
xls
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2560 (564 )

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2560

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xls zip
รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1,802 )

รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xlsx xls
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 (616 )

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xls
จำนวนครูแยกตามโรงเรียน (2,023 )

จำนวนครูแยกตามโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xls
รายงานด้านการศึกษา (1,684 )

รายงานด้านการศึกษา  ปี 2550 - 2553

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
xls xlsx