การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2566 เทอม 1-2 (685 )

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2566 เทอม 1-2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี หมายเหตุ เทอม 1 หมายถึงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เทอม...

Last update dataset : November 27, 2023
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-3 (588 )

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Last update dataset : June 30, 2023
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 - 3 (515 )

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Last update dataset : July 6, 2022
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 (358 )

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Last update dataset : October 31, 2021
การศึกษา
csv