การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
3 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน (3,271 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนของผู้เรียน จำแนกตามระดับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน (2,043 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv
อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน (888 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv