การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ (1,688 )

น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...

Last update dataset : October 31, 2021
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม การท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษา
pdf jpeg