การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

อัตราส่วนของผู้เรียน จำแนกตามระดับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชน (2,049 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv