การศึกษา - Groups - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
imgCategory

การศึกษา

ผู้สอน ครู อาจารย์ (2,575 )

เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด

Last update dataset : June 12, 2024
การศึกษา
csv
อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน (894 )

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนครูผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา
xlsx csv