Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีงบประมาณ  2558 - Denorsination - coins circulating in  economy - receive back
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
Last update dataset : January 2, 2020  
pdf
สรุปจำนวนการรับร้องเรียนของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ของปีงบประมาณ 2558 - รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
Last update dataset : January 2, 2020  
pdf
เป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อมในการให้ความช่วยแหลือด้านการเงิน การสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงการควบคุมสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์
Last update dataset : January 2, 2020  
xls csv
รายชื่อธุรกิจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นของจังหวัด ประจำปี 2556 ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ -ลำดับจังหวัด -จังหวัด -ลำดับที่ -ชื่อนิติบุคคล...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls
มูลค่าเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตออกใช้และเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ - Denorsination - Circulation Coin Production - Coins in Circulation
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
ข้อมูลปริมาณรายการธุรกรรมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) ทีผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank)...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls pdf
โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ข้อมูลเดือนมกราคม 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
แถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business และการเตรียมความพร้อม
Last update dataset : January 2, 2020  
pdf
ปริมาณและมูลค่ารายการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เช่น ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ ค่าสินค้าและบริการอืน ๆ โดยจำแนกตามสื่อการชำระเงินดังนี้ 1. เงินสด 2. เช็ค...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xls pdf
สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน เดือนมกราคม ปี 2561
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญและกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลในตารางประกอบด้วย การค้า การส่งออก การนำเข้าระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญ 50 อันดับแรก รวมทั้ง อาเซียน...
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx csv
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2532 ในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
แจ้งประกอบการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
สรุปผลการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ
Last update dataset : January 2, 2020  
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกันยายน 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนมีนาคม 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
สรุปผลการบันทึกข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
Last update dataset : January 2, 2020