Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
Last update dataset : September 30, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : August 22, 2020  
csv xlsx url
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 รายจังหวัด
Last update dataset : June 22, 2020  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2559 รายจังหวัด
Last update dataset : June 22, 2020  
csv xlsx
ปริมาณการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
Last update dataset : June 22, 2020  
csv xlsx
ปริมาณการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
Last update dataset : June 22, 2020  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด
Last update dataset : June 22, 2020  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2560 รายจังหวัด
Last update dataset : June 22, 2020  
csv xlsx
ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบไปด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในประเทศไทย
Last update dataset : February 5, 2020  
csv xlsx
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx