Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร
Last update dataset : September 9, 2021  
xlsx pdf
ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี 2563/64
Last update dataset : September 9, 2021  
pdf
ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี 2562/63
Last update dataset : September 9, 2021  
pdf
รายการข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่เก็บเกี่ยว) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด ถึงปี 2562 รายการสินค้า...
Last update dataset : September 2, 2021  
xlsx csv url pdf html
ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
Last update dataset : September 2, 2021  
csv pdf xlsx url
The Rice (Paddy) Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : August 3, 2021  
xlsx pdf
The Soybean Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : August 3, 2021  
xlsx pdf
The Cassava Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : July 14, 2021  
xlsx pdf
The Sugarcane Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : July 14, 2021  
xlsx pdf
Table Maize Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : July 14, 2021  
xls pdf
รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
Last update dataset : July 9, 2021  
pdf
แผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน
Last update dataset : June 30, 2021  
api pdf
ผลการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน
Last update dataset : June 30, 2021  
api pdf
ข้อมูลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : June 25, 2021  
api pdf
ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน จากการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : June 25, 2021  
api pdf
พื้นที่ที่มีการขอรับบริการฝนหลวงทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการขอรับบริการฝนหลวงผ่านทางช่องทางต่างๆ
Last update dataset : June 25, 2021  
api pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2563
Last update dataset : June 4, 2021  
pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2562
Last update dataset : June 4, 2021  
pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2561
Last update dataset : June 3, 2021  
pdf
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในจังหวัดลำพูน ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : February 9, 2021  
pdf