Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf