สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api