Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย  จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ณ ธันวาคม  2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนงานไทยที่ได้รับอนุมัติไปทำงานต่างประเทศ  จำแนกตามประเภทอาชีพที่ไปทำงาน  ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี  2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ตำแหน่งงานว่าง  และการบรรจุงาน  จำแนกตามอายุ ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ตำแหน่งงานว่าง  และการบรรจุงาน  จำแนกตามอาชีพ และรายอาชีพที่มีความต้องการมาก  ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  ตำแหน่งงานว่าง  และการบรรจุงาน  จำแนกตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 13 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี  2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวมาตรา 13 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย  จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ณ ธันวาคม 2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนคนงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการการทำงานต่างประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx