Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv url