Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : December 3, 2021  
pdf csv rdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : December 3, 2021  
pdf csv
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv url
ข้อมูลผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม ไปยังหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพสัญจร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า และการจดทะเบียนรับรองบุตร จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx