Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
รายงานฉบับปี พ.ศ.2557 นี้มีเป้าหมายอย่างสาคัญในการนาเสนอภาพรวมของสถานการณ์เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 25 ปี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf