Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
September 18, 2015  
csv
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก...
September 18, 2015  
csv
รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งจากรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต...
September 18, 2015  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
February 12, 2018  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
February 13, 2018  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
February 13, 2018  
csv