สังคมและสวัสดิการ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่...
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api