Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf