Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย เพื่อจัดการด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml pdf json
ชั้นข้อมูลที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการการสื่อสาร, การขนส่ง, ค้าปลีก และการเงิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาล
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งการประปานครหลวงและที่ตั้งสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานทูตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร บ้านมั่นคง หมายถึง ชุมชนนำร่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 ด้านคุณภาพชีวิต...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง รายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยระดับจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายชื่อพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลรายงานสาธารณภัย ย้อนหลัง 7 วัน จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด ข้อมูลรายละเอียดศูนย์พักพิงรายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานฉบับปี พ.ศ.2557 นี้มีเป้าหมายอย่างสาคัญในการนาเสนอภาพรวมของสถานการณ์เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 25 ปี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf