Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง รายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยระดับจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายชื่อพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลรายงานสาธารณภัย ย้อนหลัง 7 วัน จากระบบรายงานสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด ข้อมูลรายละเอียดศูนย์พักพิงรายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf