Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง  จำแนกตามอุตสาหกรรม และอายุ  ทั่วราชอาณาจักร  ปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลการบรรจุงาน  จำแนกตามอุตสาหกรรม  และอายุ   ทั่วราชอาณาจักร  ปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2495 - 2558)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกันยายน 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv xlsx
สรุปยอดครู ก ครู ข โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558 โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง(Fight for Zero Violence)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv