Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ชั้นข้อมูลที่ตั้งการประปานครหลวงและที่ตั้งสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานบริการไฟฟ้านครหลวงเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานทูตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร บ้านมั่นคง หมายถึง ชุมชนนำร่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548 ด้านคุณภาพชีวิต...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ผู้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx zip
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกันยายน 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx