Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
จำนวนผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภทงานด้านต่างๆ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 - 2566
Last update dataset : October 31, 2021  
url
จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา แยกตามประเภท ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
แหล่งข้อมูล : * จัดอันดับตาม % ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ :...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
ที่มา: สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : % Universal Coverage Scheme...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 'งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ :...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx