Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามจังหวัด ประเภทความพิการ และเพศ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx