Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : December 3, 2021  
pdf csv rdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : December 3, 2021  
pdf csv
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 31, 2021  
xls url
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ( จัดทำทะเบียนประวัติเพื่อขออนุญาตทำงานและให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ )
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx