Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน
Last update dataset : December 22, 2021  
xls
ข้อมูล ศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัด พร้อม ที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อผู้ประสานวาน
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx url
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 31, 2021  
xls url
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการ สังคมสาหรับผู้สูงอายในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแกนนําอาสาสมัครชุมชน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls url
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv xls
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
 ร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามอายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย รายได้ของคู่สมรส และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
ร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามสถานภาพการครอบครองบ้าน/ที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัย สถานภาพการอยู่อาศัย การเบิกค่าเช่าซื้อ/เช่าบ้าน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
xls